სპორტ ექსპრესი

"დიდი შანსია, ბერას ჩანაწერები გახარიას გაევრცელებინა" - რა ინფორმაცია ვრცელდება სკანდალურ ჩანაწერებზე

მარტი 11, 2021 11:59

"იმე­დის“ ეთერ­ში გა­სუ­ლი ბერა ივა­ნიშ­ვი­ლის ინ­ტერ­ვი­უს შე­ფა­სე­ბი­სას, ექ­სპერ­ტებს ეჭვი თით­ქმის აღარ ეპა­რე­ბათ იმა­ში, რომ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი აუ­დი­ო­ჩა­ნა­წე­რი ავ­თენ­ტუ­რია. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ჩა­ნა­წე­რი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, და­ნა­შა­უ­ლის ნიშ­ნებს შე­ი­ცავს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რო­მელ წლებს მო­ი­ცავს ბერა ივა­ნიშ­ვილ­სა და ამ­ჟა­მინ­დელ მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნებს შო­რის შემ­დგა­რი სა­ტე­ლე­ფო­ნო სა­უ­ბა­რი.

 

ambebi.ge-სთან სა­უ­ბარ­ში პო­ლი­ტო­ლო­გი ვახ­ტანგ ძა­ბი­რა­ძე ამ­ბობს, რომ ჩა­ნა­წე­რის ავ­თენ­ტუ­რო­ბა­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია და არ გა­მო­რი­ცხავს იმა­საც, რომ შე­საძ­ლოა ის "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ყოფ­ნის დრო­საც უკავ­შირ­დე­ბო­დეს.

 

"ამ ინ­ტერ­ვი­უ­დან დამ­რჩა ისე­თი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ ტექ­სტი ავ­თენ­ტუ­რია თუ არა, ამა­ზე ლა­პა­რა­კიც არ არის. მი­სი­ვე გან­ცხა­დე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ბერა ერ­თა­დერ­თი, "ტრის“ უარ­ყოფს... ახლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ისაა, დად­გინ­დეს (თუ ვინ­მეს ამის დად­გე­ნა უნდა), რო­დინ­დე­ლია ეს ჩა­ნა­წე­რი, ანუ დრო­ის ფაქ­ტო­რი. "ტვპირ­ველს“ აქვს მთლი­ა­ნი ჩა­ნა­წე­რი და შე­საძ­ლოა, იქ იყოს ისე­თი ნა­წი­ლე­ბი, რო­მე­ლიც დრო­საც და­ა­ზუს­ტებს. ერ­თა­დერ­თი, რისი უარ­ყო­ფაც მათ გა­ა­კე­თეს, ეს არის ფრა­ზა "ტრი“, რაც იმა­ზე მი­ა­ნიშ­ნებს, რომ ეს არის "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ყოფ­ნის დროს გა­კე­თე­ბუ­ლი ჩა­ნა­წე­რი და ამათ უნ­დო­დათ ხაზი გა­ეს­ვათ იმის­თვის, რომ ჩა­ნა­წე­რი ახა­ლი არ არის. ამ შემ­თხვე­ვა­ში უკვე ლა­პა­რა­კი იმა­ზე, რომ მათ ძა­ლა­უფ­ლე­ბა ბო­რო­ტად გა­მო­ი­ყე­ნეს, არ იქ­ნე­ბა, თა­ნაც, ბე­რას მიერ ეს ყვე­ლა­ფე­რი ისე იქნა მი­წო­დე­ბუ­ლი, რომ მას დას­დევ­დნენ და ავიწ­რო­ებ­დნენ, რაც 2011 წლის ზა­ფხულ­ში ნაკ­ლებ სა­ვა­რა­უ­დოა. თუმ­ცა გა­დაჭ­რით რა­ი­მეს თქმა რთუ­ლია. არ მინ­და ვიმ­კი­თხაო, ტექ­სტი არ­სე­ბობს, სა­ი­და­ნაც შე­იძ­ლე­ბა დად­გინ­დეს, რო­დის არის ეს ჩა­ნა­წე­რი გა­კე­თე­ბუ­ლი.

 

არა მგო­ნია, ჩა­ნა­წე­რი "ნა­ცი­ო­ნა­ლე­ბის" მი­წო­დე­ბუ­ლი იყოს. არ ვიცი, შე­იძ­ლე­ბა მათ ახლა მო­ი­პო­ვეს ეს ჩა­ნა­წე­რი, მაგ­რამ მათ რომ ის ჰქო­ნო­დათ, ამას 2011-2012 წლებ­ში გა­მო­ი­ყე­ნებ­დნენ და შემ­დგო­მი არ­ჩევ­ნე­ბის დრო­საც. "ნა­ცი­ო­ნა­ლებს" საკ­მა­ოდ კარ­გი "გა­მოც­დი­ლე­ბა“ აქვთ ნი­უ­სე­ბის შე­კერ­ვის, ფალ­სი­ფი­ცი­რე­ბის და მი­წო­დე­ბის. არის მე­ო­რე ვა­რი­ან­ტი - შე­საძ­ლოა, "ნა­ცე­ბი­დან" ვი­ღა­ცას ეს ჰქონ­და, მაგ­რამ თა­ვის დრო­ზე და­მა­ლა, თა­ვის გა­დარ­ჩე­ნის მიზ­ნით ჰქონ­და შე­მო­ნა­ხუ­ლი. სა­ხელ­მწი­ფო რომ თა­ვის ფუნ­ქცი­ას ას­რუ­ლებ­დეს, რა თქმა უნდა, პრო­კუ­რა­ტუ­რა უნდა დაჯ­დეს და ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­ი­ძი­ოს, ვი­ნა­ი­დან, ფაქ­ტია, ეს ჩა­ნა­წე­რი და­ნა­შა­უ­ლის ნიშ­ნე­ბის შემ­ცვე­ლია. სა­ქარ­თვე­ლო­ში რო­გო­რი ობი­ექ­ტუ­რიც არ უნდა იყოს გა­მო­ძი­ე­ბა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წი­ლი ამას არც ერთ ვა­რი­ან­ტში არ გა­ი­ზი­ა­რებს, ამ პრო­ცე­სი­სად­მი მიდ­გო­მა იქ­ნე­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რი გუ­ნე­ბა-გან­წყო­ბის მი­ხედ­ვით - ვინც არ და­ი­ჯე­რებს, ის ნაც­მოს უჭერს მხარს და ვინც და­ი­ჯე­რებს - "ოც­ნე­ბას“. სამ­წუ­ხა­როდ, სხვაგ­ვა­რად არ აზ­როვ­ნებს ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა.

 

საქ­მე­ზე ობი­ექ­ტუ­რო­ბი­სა და ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის და­სად­გე­ნად ძა­ბი­რა­ძეს მი­აჩ­ნია, რომ უმ­ჯო­ბე­სი იქ­ნე­ბა უცხო­ე­ლი ექ­სპერ­ტე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბა, თუ არა და ეს თემა მუდ­მი­ვად პი­ა­რის თე­მად დარ­ჩე­ბა.

 

და­ნა­შა­უ­ლის რა ნიშ­ნებს შე­ი­ცავს აღ­ნიშ­ნუ­ლი ჩა­ნა­წე­რი, ობი­ექ­ტუ­რად ჩა­ტარ­დე­ბა თუ არა გა­მო­ძი­ე­ბა და ვის უკავ­ში­რებს სკან­და­ლუ­რი მა­სა­ლის სა­აშ­კა­რა­ო­ზე გა­მო­ტა­ნას, ამ კი­თხვებ­ზე იუ­რის­ტი ლია მუ­ხა­შავ­რია გვპა­სუ­ხობს:

 

"ვფიქ­რობ, ეს იყო კარ­გად დად­გმუ­ლი ინ­ტერ­ვიუ. ბე­რას არ უარ­ყვია იმ ჩა­ნა­წე­რის ში­ნა­არ­სი, რო­მელ­მაც ასე­თი აჟი­ო­ტა­ჟი გა­მო­იწ­ვია. უბ­რა­ლოდ, ბე­რას ინ­ტერ­ვი­უს პრო­დი­უ­სე­რე­ბი, თუ რე­ჟი­სო­რე­ბი შე­ე­ცად­ნენ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ამ სა­ტე­ლე­ფო­ნო სა­უბ­რე­ბის ში­ნა­არ­სის შე­ლა­მა­ზე­ბას - თით­ქოს ეს ქარ­თულ-ვაჟ­კა­ცურ ტრა­დი­ცი­ებ­ზე იყო დამ­ყა­რე­ბუ­ლი. მე­ო­რე ნა­წილ­ზე, რო­მელ­მაც ნამ­დვი­ლად შოკი გა­მო­იწ­ვია და აშ­კა­რად სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი ხა­სი­ა­თის ინ­სტი­ტუ­ცი­ურ სა­ვა­რა­უ­დო და­ნა­შა­ულ­ზე მი­უ­თი­თებ­და, არა­ფე­რი იყო ნათ­ქვა­მი და ვი­ტყო­დი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის გა­და­ტა­ნის უსუ­სუ­რი მცდე­ლო­ბა იყო.

 

რა თქმა უნდა, დე­დის გი­ნე­ბა­ზე ახალ­გაზ­რდა კაცს რომ უარ­ყო­ფი­თი რე­აქ­ცია ჰქონ­დეს, ეს და­საშ­ვე­ბია, თუმ­ცა ჩვენს ავ­ბე­დით დრო­ში, სამ­წუ­ხა­როდ, დე­დის გი­ნე­ბა ისეთ ჩვე­უ­ლებ­რივ ფრა­ზე­ო­ლო­გი­ად იქცა, სა­კუ­თარ დე­დებ­საც აუ­გად მო­იხ­სე­ნი­ე­ბენ ხოლ­მე.

 

ეს არ უნდა იწ­ვევ­დეს იმ ტრა­დი­ცი­ულ აღ­შფო­თე­ბას, რო­მელ­ზეც ბერა სა­უბ­რობ­და ინ­ტერ­ვი­უ­ში, თუმ­ცა არც მას და­უკ­ლია სხვი­სი დე­დე­ბის გი­ნე­ბა. უწ­მა­წუ­რი სა­ტე­ლე­ფო­ნო დი­ა­ლო­გი ძა­ლი­ან ამაზ­რზე­ნი იყო, მაგ­რამ ეს არ არის მთა­ვა­რი.

 

იცით, ჩვენ სა­ა­კაშ­ვილ­მა მიგ­ვაჩ­ვია იმას, რომ შე­იძ­ლე­ბა მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე პრე­მი­ერ­მა მი­ნისტრს აგი­ნოს და ეს "მო­სუ­ლა“. ახლა ამას მი­ე­ცა სულ სხვა გა­ქა­ნე­ბა. ბერა ივა­ნიშ­ვი­ლი თუ ასე აღ­შფოთ­და, ვერ გა­ვი­გე, პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს, ან სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის უწყე­ბის ხელ­მძღვა­ნელს რა­ტომ უნდა და­ა­ვა­ლო მა­გი­ნებ­ლის­თვის პა­სუ­ხის მო­თხოვ­ნა? ამით თუ მარ­თლა აღ­შფოთ­დი და ეს შენ­თვის მი­უ­ღე­ბე­ლია, მიდი და პი­რა­დად მოს­თხო­ვე პა­სუ­ხი. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს, მაქ­სი­მუმ, ქუ­ჩუ­რი ჩხუ­ბი...

 

სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბებს უნდა იყე­ნებ­დეს ამა­ში? ამ რან­გის კაცი, გე­ნე­რა­ლი ჩუ­ბი­ნი­ძე, რო­მელ­საც უმაღ­ლე­სი კა­ტე­გო­რი­ის ოფიც­რის ღირ­სე­ბა უნდა ჰქონ­დეს, არის არას­რულ­წლო­ვა­ნი ლა­წი­რა­კის უკა­ნო­ნო სურ­ვი­ლე­ბის და აღ­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი მო­თხოვ­ნე­ბის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი?

 

იმა­ზე გა­მე­ცი­ნა - რო­გორ, ღა­რი­ბაშ­ვილს უს­მე­ნე­ნო? აბა, რა ჰგო­ნი­ათ, მარ­ტო ღა­რი­ბაშ­ვილს? მა­საც, მის დე­დი­კო­საც და ყვე­ლას უს­მე­ნენ. ის სა­ში­ნე­ლე­ბა, რაც ჩა­მო­ი­ტა­ნეს, და­ა­მონ­ტა­ჟეს და მო­მარ­თეს, ახლა არის ურჩხუ­ლი და ყვე­ლას შე­ჭამს, პირ­ველ რიგ­ში - მათ შე­ჭამს და და­ი­წყო კი­დეც ეს პრო­ცე­სი.

 

პრო­კუ­რა­ტუ­რის რე­აქ­ცი­აც ავ­ლენს იმას, რომ ეს ქვე­ყა­ნა სრუ­ლი­ად უკუღ­მარ­თა­დაა დღეს მო­წყო­ბი­ლი - სა­ვა­რა­უ­დო და­ნა­შა­უ­ლის ნიშ­ნე­ბი სრუ­ლი­ად აშ­კა­რაა, თან ეს არის ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი სა­მო­ხე­ლეო და­ნა­შა­უ­ლის ნიშ­ნე­ბი, რო­დე­საც და­ნა­შა­უ­ლის ორ­გა­ნი­ზე­ბა­ში, გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში და მერე მის შე­სა­ხებ პა­ტა­კის ჩა­ბა­რე­ბა­ში ეჭ­ვმი­ტა­ნილ­ნი ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი რან­გის პო­ლი­ტი­კუ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი არი­ან. ბერა არას­რულ­წლო­ვა­ნი რომც ყო­ფი­ლი­ყო და ესე­ნი რომც არ ყო­ფი­ლიყ­ვნენ სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე­ე­ბი, მა­ინც და­ნა­შა­უ­ლია, უდა­ოდ. მე­ო­რეც, ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი პრე­მი­ე­რი რომ არ იყოს და ჩუ­ბი­ნი­ძეც თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე, ამათ რომც სდო­მო­დათ, "ნა­ცი­ო­ნა­ლე­ბის" დროს პი­პინ-პი­პი­ნით და ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მან­ქა­ნე­ბით, ივა­ნიშ­ვი­ლის შვი­ლის გან­კარ­გუ­ლე­ბებს ვერ შე­ას­რუ­ლებ­დნენ ან თუ შე­ას­რუ­ლებ­დნენ, ამ სა­უბ­რის შე­სა­ხებ მა­შინ გა­ვი­გებ­დით.

 

კი­თხვა­ზე, ვის შე­იძ­ლე­ბო­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი აუ­დი­ო­მა­სა­ლის გა­სა­ჯა­რო­ვე­ბა, ლია მუ­ხა­შავ­რია პა­სუ­ხობს, რომ: - კოკა შიგ­ნი­და­ნაა გა­ტე­ხი­ლი...

 

"დაგ­ვა­ვი­წყდა, 10 დღის წინ ვინ გა­დად­გა თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან და უთან­ხმო­ე­ბის გამო ვინ წა­ვი­და გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი? სულ არ გა­მიკ­ვირ­დე­ბა, ეს გა­ხა­რი­ას გა­კე­თე­ბუ­ლი იყოს, ვი­ნა­ი­დან ამ დო­ნის ჩა­ნა­წე­რის სამ­ზე­ო­ზე გა­მო­ტა­ნა, სა­შუ­ა­ლო რგო­ლის და დო­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელს რომ ვერ ექ­ნე­ბა, ამა­ზე უნდა შევ­თან­ხმდეთ. ამ სა­უბ­რე­ბის შე­სა­ხებ შე­იძ­ლე­ბა ის საქ­მის კურ­სში იყო და არც ის დაგ­ვა­ვი­წყდეს, მისი გა­დად­გო­მა ბა­ტო­ნი ბი­ძი­ნას და­ბა­დე­ბის დღეს რომ ემ­თხვე­ვა - ეს და­ბა­დე­ბის დღის სა­ჩუ­ქა­რიც იყო და გა­ხა­რი­ას მხრი­დან შუ­რის­ძი­ე­ბის მო­ტი­ვიც ჩან­და 20 ივ­ნი­სის­თვის, რო­მე­ლიც მეც მჯე­რა, მისი თა­ოს­ნო­ბით არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა, მაგ­რამ მას მი­ე­წე­რა. თუ ეს ადა­მი­ა­ნი შუ­რის­ძი­ე­ბის მო­ტი­ვით მოქ­მე­დებს, სულ არ გა­მოვ­რი­ცხავ, ეს ნა­ბი­ჯი გა­და­ედ­გა. უფრო სა­ში­შიც შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს მო­მა­ვალ­ში...

 

ჩემი აზ­რით, ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის ჩა­მო­ცი­ლე­ბა უნდა ღირ­დეს იმად, რომ "ოც­ნე­ბამ“ ტა­ლა­ხი ჩა­მო­ი­რე­ცხოს. ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი პრე­მი­ე­რის სა­ვა­ძელ­ში არის უკვე ჩარ­თუ­ლი დე­ტო­ნა­ტო­რი იმ ბომ­ბის, რო­მელ­საც აფეთ­ქე­ბამ­დე ძა­ლი­ან მოკ­ლე დრო აქვს. ოპო­ზი­ცია თა­ვი­სას რომ ცდი­ლობს, რა გა­საკ­ვი­რია, მაგ­რამ შენ იმი­ტომ ხარ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რომ არც მტერს და არც მოყ­ვა­რეს არ მის­ცე იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ ეს­კა­ლა­ცია გა­მო­იწ­ვი­ოს. ისი­ნი თუ რა­მეს კარ­გად არ აკე­თე­ბენ, ესე­ნი რომ ცე­ცხლზე ნავთს ას­ხა­მენ, ესეც ხომ ფაქ­ტია?“